Windows 11 będzie wymagał większego wysiłku, aby zmienić domyślną przeglądarkę

Windows 11 utrudni uytkownikikom przeczanie domylnych przegldarek, poniewa Microsoft podobno poprawi sposób zmiany ustawie domylnych w systemie operacyjnym. Utrudni to uytkownikikom zmian domylnej przegldarki na konkurencyjne produkty, takie jak Google Chrome i Mozilla Firefox, z Microsoft Edge. Po zainstalowaniu nowej przegldarki w systemie Windows 11 i pierwszym otwarciu cza internetowego, pojawi si monit. To pozwoli Ci zdecydowa, czy chcesz wybra przegldark jako domyln w systemie, zaznaczajc opcj „Zawsze uywaj tej aplikacji”. Jest to podobne do wywietlania monitów o ustawienie domylnych aplikacji w systemie Windows 10.

Jednak The Verge raporty e monitem o wybranie przegldarki jako domylnej aplikacji bdzie tyliwo atwego wyboru nowej domylnej przegldarki. Oznacza to, e jeli nie zmienisz od razu ustawie domylnych, bdziesz musia zastosowa bardziej zoone podejcie, aby zmieni ustawienia w przyszoci.

In Windows 10, moesz przecza si midzy rónymi domylnymi aplikacjami w dowolnym momencie, odwiedzajc Ustawienia > Aplikacje > Aplikacje domylne. To jest co, na co si dostaniesz Okna 11 ale z uciliwym procesem, jak Microsoft umoliwi uytkownikom w swoim nowym systemie operacyjnym przypisanie nowej domylnej aplikacji na podstawie typu pliku, jako początkowo zgłoszone na Thurrott.com.

Jeli wic chcesz zmieni domyln przegldark w systemie Windows 11 na now, musisz wybra t now przegldark z listy „Aplikacje domylne”, a nastpnie wybra j dla kadego pliku lub typu cza jeden po drugim. Proces jest nawet mudny, szczególnie w przypadku przegldarek, poniewa Microsoft wywietli dodatkowy monit, aby spróbowa Krawd kiedy masz zamiar wybra now przegldark, tak jak lub Firefox jako opcja domylna

Konkurenci lubi Odwany, Google, Mozilla, Opera, or Vivaldi wyrazili obawy dotyczce tego przejcia do The Verge. Jednak Microsoft uzasadnia zmian, mówic, e pozwoli uytkownikom systemu Windows 11 na wiksz kontrol nad domylnymi aplikacjami.

In systemie Windows 11, wdraamy opinie klientów, aby dostosowywa i kontrolowa ustawienia domylne na bardziej szczegóowym poziomie, eliminujc kategorie aplikacje i wynoszc wszystkie aplikacje na domylnych usta

„J”k dowodzi ta zmiana, nieustannie słsuchamy uczymy sisiraz przyjmujemy opinie klientów, które popomagaj ksztatowaystem Windows. Windows 11 bębdzie czasem ewoluował;; jeliauczymy sisi dodowiadczenia uytkownikażeeIstniej sposoby na wprowadzenie ulepsze, zrobimy to. ”

Windows 11 jest obecnie w fazie testów i jest podane w podglądzie dla programistów i entuzjastów. Niemniej jednak oczekuje si, e Microsoft stworzy nowy system operacyjny dostępny do publicznego wydania w październiku.

Leave a Reply

Your email address will not be published.