Warunki (umowa wymuszona)

WARUNKI KORZYSTANIA

PROSZĘ PRZECZYTAJ! https://techblogspace.com WYMAGA ROZWAŻENIA I JAKO WARUNEK UMOŻLIWIENIA DOSTĘPU.

ZAPOZNANIE SIĘ I ZAAKCEPTOWANIE WARUNKÓW UŻYTKOWANIA ORAZ ZAPOZNANIE SIĘ I ZAAKCEPTOWANIE POSTANOWIEŃ POLITYKI PRYWATNOŚCI https://techblogspace.com WYMAGANE JEST UWAGI DOTYCZĄCE PRAWA DO ODWIEDZANIA, CZYTANIA LUB INTERAKCJI.

WSZYSTKIE OSOBY NIE MAJĄ DOSTĘPU DO TEJ WITRYNY, CHYBA ŻE PRZECZYTAJĄ I ZAAKCEPTOWAĆ WARUNKI KORZYSTANIA I POLITYKĘ PRYWATNOŚCI.

PRZEGLĄDAJĄC, ODWIEDZAJĄC, UŻYWAJĄC LUB WCHODZISZ W INTERAKCJE Z https://techblogspace.com LUB Z DOWOLNYM BANEREM, WYSKAKUJĄCYM LUB REKLAMĄ, KTÓRĄ SĄ NA TEJ POWIERZCHNI, ZGADZASZ SIĘ NA WSZYSTKIE POSTANOWIENIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA I POLITYKI PRYWATNOŚCI Z https://techblogspace.com.

WSZYSTKIE OSOBY PONIŻEJ 18 LAT NIE MAJĄ DOSTĘPU DO https://techblogspace.com. JEŚLI MASZ MNIEJ 18 LAT, ODWIEDZAĆ, CZYTAĆ LUB Wchodzić w interakcje z https://techblogspace.com LUB JEGO TREŚCIAMI W JAKIKOLWIEK SPOSÓB JEST NIEZGODNE Z PRAWEM. https://techblogspace.com SZCZEGÓLNIE ODMOWA DOSTĘPU DO WSZYSTKICH OSÓB OBJĘTYCH USTAWĄ O PRYWATNOŚCI DZIECKA W INTERNECIE (COPA) Z 1998 ROKU.

https://techblogspace.com ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODMOWY DOSTĘPU DOWOLNEJ OSOBIE LUB PRZEGLĄDAJĄCEMU Z DOWOLNEGO PRZYCZYNY. ZGODNIE Z WARUNKAMI POLITYKI PRYWATNOŚCI, KTÓRĄ AKCEPTUJESZ JAKO WARUNEK PRZEGLĄDANIA, https://techblogspace.com MOŻE GROMADZIĆ I PRZECHOWYWAĆ DANYCH I INFORMACJI W CELU WYKLUCZENIA I DO WIELU INNYCH ZASTOSOWAŃ.

WARUNKI KORZYSTANIA Z UMOWY MOGĄ ZMIENIĆ SIĘ OD CZASU DO CZASU. ODWIEDZAJĄCY MAJĄ OBOWIĄZEK POTWIERDZENIA W RAMACH ROZWAŻANIA O POZWOLENIE NA PRZEGLĄDANIE https://techblogspace.com, ABY INFORMOWAĆ SIĘ O ZMIANACH.

STRONY UMOWY WARUNKI KORZYSTANIA

Odwiedzający, widzowie, użytkownicy, subskrybenci, członkowie, podmioty stowarzyszone lub klienci, zwani łącznie w niniejszym dokumencie jako „Odwiedzający”, są stronami niniejszej umowy. Strona internetowa i jej właściciele i/lub operatorzy są stronami niniejszej umowy, zwanej dalej „Witryną”.

WYKORZYSTANIE INFORMACJI Z TEJ STRONY

O ile nie zawarłeś wyraźnej pisemnej umowy z tą witryną, która stanowi inaczej, odwiedzający, widzowie, subskrybenci, członkowie, podmioty stowarzyszone lub klienci nie mają prawa do wykorzystywania tych informacji w środowisku komercyjnym lub publicznym; nie mają prawa rozpowszechniać, kopiować, zapisywać, drukować, sprzedawać ani publikować jakichkolwiek fragmentów treści tej witryny. Przeglądając zawartość tej strony, zgadzasz się na ten warunek przeglądania i potwierdzasz, że jakiekolwiek nieautoryzowane użycie jest niezgodne z prawem i może podlegać sankcjom cywilnym lub karnym. Ponownie, Odwiedzający nie ma żadnych praw do korzystania z zawartości lub jej części, w tym jej baz danych, niewidocznych stron, powiązanych stron, kodu bazowego lub innej własności intelektualnej, którą może zawierać witryna, z jakiegokolwiek powodu w jakimkolwiek celu. Nic. Gość wyraża zgodę na karę umowną w wysokości U. 100 000 USD oprócz kosztów i rzeczywistych szkód za naruszenie tego postanowienia. Gość oświadcza, że ​​rozumie, iż akceptacja tego postanowienia jest warunkiem oglądania i że oglądanie oznacza akceptację.

WŁASNOŚĆ STRONY LUB PRAWO DO KORZYSTANIA, SPRZEDAŻY, PUBLIKOWANIA TREŚCI TEJ STRONY

Strona internetowa i jej zawartość są własnością lub są przez nią licencjonowane. Materiały zawarte na stronie należy domniemywać jako zastrzeżone i chronione prawem autorskim. Odwiedzający nie mają żadnych praw do zawartości strony. Korzystanie z treści witryny z jakiegokolwiek powodu jest niezgodne z prawem, chyba że odbywa się to za wyraźną umową lub zgodą witryny.

HIPERLINKI DO WITRYNY, CO-BRANDING, „W RAMACH” I WITRYNY REFERENCYJNE ZABRONIONE

O ile nie zostało to wyraźnie upoważnione przez witrynę internetową, nikt nie może tworzyć hiperłączy do tej witryny ani jej części (w tym między innymi logotypów, znaków towarowych, marek lub materiałów chronionych prawem autorskim) z jakiegokolwiek powodu. Ponadto nie wolno odwoływać się do adresu URL (adresu witryny) tej witryny w jakichkolwiek komercyjnych lub niekomercyjnych mediach bez wyraźnej zgody, ani też „ramkować” witryny. W szczególności zgadzasz się współpracować z Witryną w celu usunięcia lub dezaktywacji wszelkich takich działań i ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody. Niniejszym zgadzasz się na karę umowną w wysokości 100 000,00 USD plus koszty i rzeczywiste odszkodowanie za naruszenie tego postanowienia.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZAWARTOŚĆ STRONY

Witryna zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za dokładność treści tej witryny. Odwiedzający ponoszą wszelkie ryzyko związane z przeglądaniem, czytaniem, używaniem lub poleganiem na tych informacjach. O ile nie zawarłeś w inny sposób wyraźnej umowy ze stroną internetową, nie masz prawa polegać na jakichkolwiek informacjach zawartych w niniejszym dokumencie jako dokładnych. Strona nie daje takiej gwarancji.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SPOWODOWANE INTERAKCJĄ Z TĄ WITRYNĄ LUB JEJ TREŚCIAMI. GOŚĆ PRZYJMUJE WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z WIRUSAMI, ROBAKAMI LUB INNYMI CZYNNIKAMI KORUPCYJNYMI.

Witryna nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie komputerów lub oprogramowania odwiedzającego lub jakiejkolwiek osoby, z którą odwiedzający później się komunikuje, w wyniku uszkodzenia kodu lub danych, które zostały przypadkowo przesłane do komputera odwiedzającego. Ponownie, odwiedzający ogląda i wchodzi w interakcję z tą witryną, banerami, wyskakującymi okienkami lub wyświetlanymi na niej reklamami, na własne ryzyko.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ POBIERANIE

Odwiedzający pobiera informacje z tej strony na własne ryzyko. Witryna nie gwarantuje, że pliki do pobrania są wolne od uszkodzonych kodów komputerowych, w tym między innymi wirusów i robaków.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Przeglądając, używając lub wchodząc w jakikolwiek sposób w interakcję z tą witryną, w tym banery, reklamy lub wyskakujące okienka, pliki do pobrania i jako warunek witryny umożliwiający jej zgodne z prawem oglądanie, Odwiedzający na zawsze zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu uszkodzenia jakichkolwiek oraz wszelkie opisy oparte na jakimkolwiek czynniku przyczynowym powodującym jakąkolwiek możliwą szkodę, bez względu na to, jak potworną lub rozległą, fizyczną lub emocjonalną, przewidywalną lub niemożliwą do przewidzenia, o charakterze osobistym lub biznesowym.

ODSZKODOWANIE

Odwiedzający wyraża zgodę na to, że w przypadku wyrządzenia szkody, za którą Serwis jest zobowiązany zapłacić, Odwiedzający, jako warunek oglądania, zobowiązuje się do zwrotu całości Serwisu.

ZGŁOSZENIA

Odwiedzający zgadza się jako warunek oglądania, że ​​wszelka komunikacja między Odwiedzającym a Witryną jest uważana za przesłanie. Wszystkie zgłoszenia, w tym ich fragmenty, zawarte w nich grafiki lub dowolna treść zgłoszenia, stają się wyłączną własnością Witryny i mogą być wykorzystywane bez dalszego zezwolenia do użytku komercyjnego bez jakiegokolwiek dodatkowego rozpatrzenia. Odwiedzający zgadza się przekazywać tylko te informacje do Witryny, których chce na zawsze zezwolić Witrynie na wykorzystanie w dowolny sposób, jaki uzna za stosowny. „Zgłoszenia” to również zapis Polityki Prywatności.

ZAUWAŻYĆ

Żadne dodatkowe powiadomienie z jakiegokolwiek powodu nie jest należne Odwiedzającemu, a Odwiedzający wyraźnie gwarantuje zrozumienie, że prawo do powiadomienia jest uchylone jako warunek zezwolenia na przeglądanie lub interakcję z witryną internetową.

SPRZECZANIE SIĘ

W ramach rozważań, których Witryna wymaga do przeglądania, korzystania lub interakcji z niniejszą witryną, Odwiedzający zgadza się na zastosowanie wiążącego arbitrażu w przypadku wszelkich roszczeń, sporów lub kontrowersji („ROSZCZENIE”) dowolnego rodzaju (umowne, deliktowe lub inne) wynikające lub związane z tym zakupem, tym produktem, w tym kwestie związane z nagabywaniem klientów, kwestiami prywatności i problemami z warunkami użytkowania.

Arbitraż będzie prowadzony zgodnie z zasadami Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego, które obowiązują w dniu przedłożenia sporu do Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego. Informacje o Amerykańskim Stowarzyszeniu Arbitrażowym, jego zasadach i formularzach można uzyskać w Amerykańskim Stowarzyszeniu Arbitrażowym, 335 Madison Avenue, Floor 10, New York, New York, 10017-4605. Rozprawa odbędzie się w mieście lub powiecie Sprzedającego.

W żadnym wypadku widz, gość, członek, subskrybent lub klient nie mają prawa do wniesienia sprawy do sądu lub rozprawy z udziałem ławy przysięgłych. Przeglądający, odwiedzający, członek, subskrybent lub klient nie będzie miał prawa do udziału w odkryciu przedprocesowym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w zasadach; nie będziesz mieć prawa do uczestniczenia w charakterze przedstawiciela lub członka jakiejkolwiek kategorii powodów związanych z jakimkolwiek roszczeniem podlegającym arbitrażowi; decyzja arbitra będzie ostateczna i wiążąca z ograniczonym prawem do odwołania.

Strona wygrywająca zostanie zwrócona przez drugą stronę wszelkich kosztów związanych z arbitrażem sporu, w tym honorariów adwokackich, opłat windykacyjnych, opłat śledczych, kosztów podróży.

JURYSDYKCJA I MIEJSCE

Jeśli jakakolwiek sprawa dotycząca tego zakupu zostanie skierowana do sądu, przed lub po arbitrażu, Przeglądający, odwiedzający, członek, subskrybent lub klient zgadza się, że jedyną i właściwą jurysdykcją jest stan i miasto zadeklarowane w danych kontaktowych właściciela sieci, chyba że określono inaczej. W przypadku sporu w sądzie federalnym sądem właściwym będzie sąd federalny najbliższy adresowi Sprzedawcy.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Widz, gość, członek, subskrybent lub klient zgadza się, że we wszystkich przypadkach ma zastosowanie prawo obowiązujące w stanie Sprzedawcy.

INFORMACJE KONTAKTOWE
Sprzedawcą tego produktu jest:
Adres do korespondencji:
Tech Blog Space


Kontaktowy adres e-mail w Wielkiej Brytanii : admin@techblogspace.com, Wszelkie prawa zastrzeżone.